Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

реалізує державну політику у сфері земельних відносин

реалізує державну політику у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить:

Адвокаты: юридическая помощь и защита

а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

в) організація проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи;

г) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель;

ґ) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

д) участь у державному регулюванні планування територій та розмежуванні земель державної і комунальної власності;

е) проведення державної експертизи землевпорядної документації;

є) здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

ж) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

(Кодекс доповнено статтею 15-1 згідно із Законом № 5462- VI від 16.10.2012)

Коментар до ст 15-1

Загальна характеристика — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Відповідно до ПКМ від 31.01.2007 № 69 центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів — Державний комітет України по земельних

ресурсах (Держкомзем України) реорганізовано у Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України).

В свою чергу, Держземагентство України було згодом реорганізовано у Державний комітет України із земельних ресурсів (скорочено — також

«Держкомзем України»), яке, в свою чергу, згідно із УП від 09.12.2010 № 1085/2010 реорганізовано знову у Державне агентство земельних ресурсів

України (Див.: УП «Про Державне агентство земельних ресурсів України» від 08.04.2011 № 445/2011).

Відповідно до п. 3 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України основним його завданням є реалізація державної політики у сфері земельних відносин.

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» орган утворюється як агентство в разі, якщо більшість його функцій складають

повноваження з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Фактично щодо Держземагентства ця вимога не дотримана, бо насправді землями державної власності цей орган не розпоряджається. Втім, закон не може обмежувати Президента у здійсненні його конституційних повноважень.

Структура Держземагентства

Структуру Держземагентства складають центральний апарат та територіальні органи (головні управління земельних ресурсів у

областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) земельних ресурсів у містах обласного та районного значення, відділи (управління)

земельних ресурсів у районах, міжрайонні управління, міжміські управління, міськрайонні управління (відділ) — положення затв. наказом Мінагрополітики від 10.05.2012 № 258).

Нарівні з обласними головними управліннями в АРК діє Республіканський комітет по земельних ресурсах АРК, який є республіканським органом

виконавчої влади, функціонально підпорядковується Держземагентству України і входить до єдиної системи державних органів земельних ресурсів (Положення затв. постановою РМ АРМ від 25.05.2010 № 200).

У містах Києві, Севастополі, Сімферополі, Харкові, Миколаєві, Чернівцях та деяких інших міськими радами були створені управління земельних ресурсів

поза межами єдиної системи органів земельних ресурсів, які перебрали на себе функції центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів88. Це призводить до виникнення конфліктів та колізії компетенції.

Згідно із УП «Про Державне агентство земельних ресурсів України» від 08.04.2011 № 445/2011, діяльність Держземагентства спрямовується і

координується КМУ через Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Це має прояв у тому, що з поточного року основні повноваження із затвердження керівних нормативних документів в сфері використання та

охорони земель здійснює саме Мінагрополітики. Держземагентство покликане реалізовувати основні функції управління, порядок здійснення яких

визначається Мінагрополітики (напр., порядок проведення грошової оцінки земель, збирання інформації для ведення державного земельного кадастру,

порядок здійснення інвентаризації земель, здійснення державної експертизи землевпорядної документації і т. ін.).

Порядок взаємодії цих органів врегульовано наказом Мінагрополітики «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та

продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України» від 27.02.2012 № 86.

До пункту «а». реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Пунктом передбачено повноваження щодо «внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної

власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин».

На наш погляд, «внесення пропозицій» не можна вважати повноваженням, адже вносити пропозиції можуть будь-які суб’єкти, і саме по собі внесення

пропозицій не тягне за собою будь-яких правових наслідків (крім випадків їх подачі як звернень громадян, коли у адресата виникає обов’язок розглянути пропозицію та відповісти на неї — див. ЗУ «Про звернення громадян»).

Стосовно компетенції з розпорядження землями державної та комунальної власності див. ст. 122 ЗКУ та коментар до неї. Встановлення меж районів, міст, району в місті, села і селища врегульовано гл. 29 ЗКУ.

До пункту «б» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Участь у розробленні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм скеровується органами, на які покладаються функції по їх розробці.

Така участь може полягати у внесенні пропозицій, наданні статистичних даних тощо в межах повноважень Держземагентства.

Можливість участі у виконанні таких програм обумовлена колом повноважень Держземагентства, визначених положенням про нього.

До пункту «в» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Як неодноразово вказувалося, негативним, на наш погляд, є те, що в основній частині ЗКУ закріплені положення про земельну реформу, яка повинна бути тимчасовим заходом.

Наприклад, наразі Держземагентство здійснює заходи, покладені на нього планом дії з проведення земельної реформи та створення прозорого ринку

земель сільськогосподарського призначення, затв. Розпорядженням КМУ від 26.10.2011 № 1072-р.

До пункту «г» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Проведення моніторингу земель детально врегульовано гл. 33 ЗКУ. Див. коментар до статей цієї глави.

До пункту «г» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Щодо «ведення та адміністрування Державного земельного кадастру» центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері земельних відносин див. главу 34 «Державний земельний кадастр» ЗКУ та коментар до неї.

До пункту «д» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Розмежування земель здійснено нормою закону (ЗУ № 5245-VI від 06.09.2012). Відповідно участь суто у самому процесі розмежування є декларативним

повноваженням. Власне «участь» у регулюванні планування територій не є окремим повноваженням і може полягати у сприянні його здійснення інших обов’язків Держземагентства, визначених положенням про нього.

До пункту «е» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Проведення державної експертизи землевпорядної документації врегульовується ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації».

Детальніше див. ч. 3 ст. 186 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту «є» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

«Здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони

земель, формування екомережі», на наш погляд, може втілюватись в узагальненні наявної практики і поданні пропозицій до Мінагрополітики, як

це передбачено пп. 1 п. 4 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України.

Щодо пункту «ж» — реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Перелік повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, наведений у ст. 15-1 ЗКУ, не є вичерпним, на що вказує п.»ж» коментованої статті.

Більш детально повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин зазначені у Положенні

про нього (Положення про Державне агентство земельних ресурсів України затв. УП від 08.04.2011 № 445/2011).